• سیتور الکتریک در زمینه واردات و توزیع فیوزهای صنعتی در امپرها و ولتاژ های مختلف فعالیت دارد.

فیوز

فیوز چسیت و چگونه عمل میکند وساختار داخلی فیوز چیست

فیوز عبارت است از یک سیم حرارتی که در مدار جریان قرار می گیرد و به ازای جریان به خصوصی در زمان معین ذوب می شود (می سوزد). عملکرد صحیح فیوز نه فقط تابع دقت مرحله ساخت می باشد، بلکه همچنین به استفاده درست و نگهداری صحیح پس از نصب نیز بستگی دارد. چنانچه فیوز […]

فیوز
عبارت است از یک سیم حرارتی که در مدار جریان قرار می گیرد و به ازای جریان به خصوصی در زمان معین ذوب می شود (می سوزد).

عملکرد صحیح فیوز نه فقط تابع دقت مرحله ساخت می باشد، بلکه همچنین به استفاده درست و نگهداری صحیح پس از نصب نیز بستگی دارد.

چنانچه فیوز به درستی به کار گرفته نشود احتمال وارد آمدن خسارت جدی به تجهیزات گران قیمت وجود دارد.

فیوز

فیوز چسیت و چگونه عمل میکند وساختار داخلی فیوز چیست

انواع فیوزها از نظر ساختار

۱. فیوز ذوب شو (ساده) ۲. گروهی ۳.  پیچی یا فشنگی ۴. تیغه‌ای ۵.  مخصوص سیم

ساختمان فیوز فشنگی با توپی پیچی

این فیوزرایجترین نوع از فیوزهاست که به کار برده می شود.

منشا اصلاح فیوزی به توپی چینی که در سطح بیرونی فیو قراردارد، مربوط است،

که سیم با نقطه ذوب پایین در آن قراردارد.

توپی مانند سرپیچ لامپ در سر پیچ پیچانده می شود و پس در هر کوتاه شدن مدار تعویض می شود.
معمولا ، یک فیو  یا دسته فیوزهایی به اتصال های تامین کننده جریان در یک ساختمان یا هر آپارتمانی متصل می شود.

گاهی فیو ها را در جعبه مستقلی قرارمی دهند.

فیوزپریزی در ساختمان جعبه فیوز وجود دارد که باید با عبور جریان ۳تا ۵A ذوب می شود،

فیوز آپارتمان با عبور جریان ۱۵تا ۲۰A ذوب می شود.

در حالیکه فیو  یک ساختمان برای جریانهای خیلی شدیدتر چند صد آمپر تنظیم می شود.

وظیفه  :

فیوزرا در دستگاه قرار می دهند تا اگر برق ورودی زیاد شود و یا اگر داخل دستگاه اتصالی پیدا کند فیو سوخته و به دستگاه آسیبی نرسد.

تست  :

برای تست فیو  دو سر اهمتر را به دو سر فیو  می زنیم اگر عقربه حرکت کرد(اهمی نشان داد) سالم است.

نکته : اگر فیو دستگاهی بسوزد و آن را عوض کنیم و دوباره بسوزد

در داخل دستگاه اتصال کوتاه وجود دارد (دیودهای مدار تست شوند)

کاربرد فیوز:

محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار

برای محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار ،از فیو استفاده می شود

فیوز ها سیم های نازک مسی اند یا سیم هایی که از فلزات زود گداخت مثل سرب ساخته شده اند.

که به طور سری به مدار حامل جریان متصل می شوند. و طوری در نظرگرفته می شوند

که اگر جریان از مقدار مشخص شده بیشتر شود ذوب می شود.

نمودار طرح وار زیر طرز کار فیوزرا شرح می دهد وقتی که سیم ها توسط تکه سیم مسی متصل شوند

مدار کوتاه فیو بطور سریع ذوب شده و مدار قطع می شود.